Batuudirent

50eur/päev

Soovikorral saada päring läbi kalendri valides sobilik periood ja täites väljad:

Happy Hop täispuhutav õhkbatuut liumäega 450 x 380 x 230 cm

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar

Ohutus ja üldtingimused:

1. Vähemalt üks VASTUTUSVÕIMELINE TÄISKASVANU peab batuudi kasutamist pidevalt jälgima. Ära kunagi jäta lapsi batuudile järelvalveta! Hoia lapsed kindlasti puhurist ja elektrikaablist eemal. Lastele tuleb enne batuudile minekut selgitada mis on lubatud mis mitte.

2. Hoolitse selle eest, et batuudil hüppaksid korraga enam-vähem ühevanused/suurused lapsed. Suuremad võivad väiksemaid tahtmatult vigastada. Liumäelt tuleb alla lasta ühekaupa.

3. Vihmase ilmaga on batuut ohtlik – libisemisoht. Vihmasaju korral batuuti mitte kasutada! Juhul kui batuudile siiski satub vett, palu lastel hetkeks maha astuda ning kuivata pind lapiga.

4. Tugeva tuulega on batuutide kasutamine KEELATUD! Ära kunagi kasuta batuuti kui prognoositav tuule kiirus võib olla puhanguti kuni üle 10 m/s. Ilmateadet saab vaadata http://www.ilmateenistus.ee/ (või mõne muu ametliku ilmateate portaali) kaudu. Ohutus ennekõike!

5. Ära luba batuudile rohkem lapsi kui on antud batuudi ettenähtud maksimaalne laste arv. Maksimaalne korraga laste arv on 6, kelle kogukaal ei tohi ületada 160kg. Hüppe osal tohib korraga olla 4 last. Lapse minimaalne pikkus 90cm ja maksimaalne pikkus 150cm

6. Iga batuudil viibiv isik peaks olema hea tervise juures. Ära luba batuudile isikut, kellel on (või on äsja olnud) vigastus, trauma või mõni muu (haiguslik) seisund, mille puhul batuudi kasutamine ei ole soovitatav. Ühelgi batuudil ei ole soovitatav hüpata rasedatel. Igaüks kannab ise vastutust, et tema tervislik seisund on sobiv batuudi kasutamiseks.

7. Batuuti tohib kasutada vaid valgel ajal või valgustatud kohas.

8. Batuudil: EI TOHI:

 • Viibida jookide, söökide, närimiskummi, jalatsite ja teravate ehetega (sealhulgas prillid, sõrmused, juuksenõelad, ketid, käekellad jms).
 • Kanda taskutes või riiete küljes esemeid, mis võivad teisi isikuid vigastada või batuute kahjustada.
 • Turnida seintel või võrkude küljes, mis ei ole selleks ette nähtud.
 • Agressiivselt käituda, rüseleda ning teha ohtlikke ja teisi häirivaid manöövreid. Kõik eirajad tuleb batuudilt koheselt eemaldada!
 • Viibida koduloomi.

9. Juhul kui batuut hakkab tühjenema:

 • Korralda laste kiire eemaldumine batuudilt;
 • Kontrolli, kas puhur on korralikult kinnitatud batuudi külge;
 • Vaata üle vooluühendused ja pistikud ning kaitsmed elektrikilbis.

Kui viga ei ole tuvastatav, võta meiega koheselt ühendust.

10. Paigaldamine ja kokkupanek (juhul kui paigaldate toote ise).

 • Batuuti võivad paigaldada ainult täiskasvanud isikud.
 • Laota batuut kuivale ja tasasele pinnale, teravatest esemetest eemale.
 • Kontrolli visuaalselt puhuri ja toitekaabli korrasolekut enne puhuri ühendamist vooluvõrku.
 • Ühenda puhur batuudi vastava avausega ja lülita seade vooluvõrku. Täispuhutavad batuudid peavad olema täielikult õhuga täitunud, enne kui keegi sinna peale astub. Puhur peab kogu batuudi kasutamise aja jooksul töötama.
 • Kindlusta, et ümber batuudi oleks igal küljel vähemalt 2 meetrit vaba ruumi.
 • Enne kasutama hakkamist peab iga täispuhutav batuut olema fikseeritud kõikidest tehase poolt ettenähtud kinnitusaasadest. Fikseerida tuleb kaasasolevate vaiadega, lüües kõik vaiad lõpuni maa sisse 45° nurga all batuudi suhtes. Sobiva pinnase puudumisel tuleb batuut kinnitusaasadest turvaliselt kinnitada köite või koormarihmadega lähedalasuvate puude või ehitiste külge.
 • Elektriliinide alla ja lõkke või muu elava tule juurde on keelatud batuuti paigaldada.
 • Ära alusta batuudi õhust tühjendamist ja kokkupanekut enne, kui kõik sellel viibijad on maha tulnud ja eemaldunud.
 • Pane toode peale kasutamist kokku nii nagu see Sinuni jõudis. Ära paki batuuti kokku, kui see on ootamatu vihma tõttu märjaks saanud – lase batuudil enne täielikult kuivada. Kokkupakitult hoia batuuti kuivades siseruumides

Rendi üldtingimused:

1. Rentimise aeg algab batuudi rentnikule üleandmisest.

2. Rendileandja peab objekti üle andma rentnikule lepingus ettenähtud ajal. Rendilepingu sõlmimisel kohustub rendileandja märkima lepingusse väljarentimise hetkel objektil teadaolevad vead ja puudused. Rendileandja tagab, et rendi alguses on renditav objekt kasutuskõlbulik ning vastab tema poolt antud kirjeldusele.

3. Rentnikul ei ole õigust anda objekti kolmandate isikute kasutusse ilma rendileandja loata.

4. Rent sisaldab batuuti ning batuudi kasutamiseks vajalike puhurite kasutamist lepingu kehtivuse perioodil selleks ettenähtud otstarbel. Rentnik on kohustatud objekti kasutama heaperemehelikult ning juhinduma kasutamisel käesolevale lepingule lisatud Batuudi kasutaja meelespeas toodud reeglitest ja soovitustest.

5. Rent ei sisalda batuudi või puhurite ettevaatamatul, mitteheaperemehelikul, hoolimatul või pahatahtlikul kasutamisel või käitlemisel tekkivaid või sellest tingitud kahjusid. Nimetatud kahjude hüvitamise eest vastutab rentnik.

6. Rentniku poolt tekkinud kahjud hüvitab rentnik rendileandjale täies nõude ulatuses

Rendilepingu ajal tekkinud kahju hüvitamine toimub rendileandja nõudmisel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul rendileandja põhjendatud nõude esitamisest. Rendileandja teostab rendi objekti ülevaatuse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale objekti rentnikult kättesaamist ning teavitab avastatud puudustest rentnikku esimesel võimalusel mõistliku aja jooksul e-maili teel.

7. Batuut tuleb tagastada hoolikalt kokkupanduna ja puhastatuna. Rentnik kohustub teavitama rendileandjat kõigist objektile rentimise käigus tekkinud kahjudest või vigadest objekti tagastamisel. Kui rentnik ei tagasta objekti õigeaegselt, peab ta maksma rendileandjale lisaks renti vastavalt hinnakirjale iga viivitatud ööpäeva eest kuni objekti tagastamiseni. Hinnakiri on kättesaadav kodulehel www.batuudirent.ee.

8. Rendileandja ei vastuta rentniku nõuetevastasest tegevusest või reeglite mittejärgimisest tulenevate võimalike õnnetusjuhtumite korral.

9. Lepingu täitmisega seotud vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.